senpai tous 2017

 

  senpai ronald 2018 Sensei Ron Auger, Sandan
  senpai gaby 2018 Senpai Gaby Miller, Nidan

  senpai andre 2018

Senpai André Gilbert, Nidan

 senpai harold 2018 Senpai Harold Tremblay, Nidan
senpai genevieve 2018 Senpai Geneviève Perez, Shodan
 senpai jasmine Senpai Jasmine Maheu, Shodan
   

 

 famille perez 2018

Facebook CKP

YouTube Videos